Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je od 19. do 23. februarja v Ženevi sodeloval na 19. seji Odbora za pravice invalidov Organizacije združenih narodov, kjer je Republika Slovenija 22. in 23. februarja zagovarjala izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji.

Predstavniki NSIOS so odboru za pravice invalidov (odbor) na seji ter na ločenih sestankih s predstavniki odbora predstavili poglavitne zaostanke, pomanjkljivosti in težave pri izvajanju, oziroma neizvajanju Konvencije o pravicah invalidov in invalidskega varstva v Slovenji. Ob tem so podali predvsem dodatne informacije, vezana mnenja in stališča invalidskih organizacij in NSIOS-a, ter dopolnitve manjkajočih ali napačno predstavljenih delov poročila Republike Slovenije o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji.

Na ločenih sestankih je NSIOS posredoval stališča tudi predstavnikom Posebnega poročevalca za pravice invalidov OZN, sodelavcem skupine za invalidnost Urada visokega komisarja za človekove pravice in poverjeniku za človekove pravice OHCHR.

Predstavniki NSIOS so izpostavili predvsem bistvene kršitve vezane na obveznost temeljitega posvetovanja z invalidi, na nedostopnost fizičnega okolja, prevoza, elektronskih in drugih informacij ter komunikacij, kršitve vezane na enakost in nediskriminacijo, sistem skrbništva, delo in zaposlovanje, ustrezno življenjska raven in socialno varstvo, sodelovanje v političnem in javnem življenju, ozaveščanje in druge. Posebej so opozorili tudi na izostanek neodvisnega organa za spodbujanje, varovanje in spremljanje konvencije, ob zakonski zahtevi, da se pri tem upoštevajo načela, ki se nanašajo na status in delovanje nacionalne institucije za varovanje in uveljavljanje človekovih pravic. Izpostavili so tudi splošno neodzivnost organov oblasti ter zamude pri odpravi ugotovljenih neskladij s Konvencijo, celo v primerih sodb Ustavnega sodišča, kakor tudi pri pripravi nove zakonodaje ter izvedbenih predpisov. Odbor so obvestili tudi, da se onemogoča pridobitev pravne subjektivitete NSIOS, ki ga le ta potrebuje za zastopanje interesov slovenskih invalidov ter o posegih v avtonomijo civilne sfere in v delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki je glavni in neodvisni vir financiranja, s čimer se ogroža stabilnost izvajanja posebnih socialnih programov za invalide.

Predstavniki NSIOS so opozorili tudi na dejstvo, da mineva 10 let od ratifikacije Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov v Republiki Slovenji ter na nesprejemljive zamude in zaostanke implementacije in izvajanja, ki so v nasprotju s temeljnimi določili konvencije.

Odbor za pravice invalidov Organizacije združenih narodov bo v nadaljevanju na podlagi zagovora države, poročil (uvodno poročilo države, senčno poročilo NSIOS in druga) ter drugih prejetih informacij podal sklepne ugotovitve s priporočili naši državi.

Zagovor države si lahko ogledate na spletnih straneh OZN http://webtv.un.org/live/.