V četrtek 23.11. je bil na volitvah za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva izvoljen Boris Šuštaršič.

Volilni zbor volilnega telesa za izvolitev člana Državnega sveta je na podlagi kandidature, vložene s strani večih invalidskih organizacij ob soglasni podpori zbora članic Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), za člana Državnega sveta – predstavnika za področje socialnega varstva izvolil g. Borisa Šuštaršiča.

Boris Šuštaršič bo po mnenju NSIOS in vključenih članic učinkovito zastopal interese socialnega varstva v širšem smislu in je v preteklosti izkazal sposobnost povezovanja različnih interesnih skupin in uživa ugled v strokovni in širši javnosti.

Zaradi svojega poznavanja različnih področij socialnega varstva in vpetosti v povezane procese, bo ob napovedih številnih reform, predlogov nacionalnih strategij in sprememb zakonodaje, lahko uspešno zastopal interese socialnega varstva in stališča strokovne javnosti, predvsem pa potrebe uporabnikov storitev socialnega varstva.

Verjamemo, da bo pri svojem delu ob ostalih nalogah, ki jih bo opravljal kot član Državnega sveta, zastopal pomembno število organizacij s področja socialnega varstva, pri tem pa tudi interese prek 118.000 invalidov, združenih v NSIOS in drugih.

Zavzema za dosledno varovanje temeljnih človekovih pravic, s poudarkom na zaščiti socialno šibkih, še posebej v ranljivih skupinah prebivalstva, pri čemer vsa leta deluje v skladu s Kodeksom etičnih načel in veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva.
Njegovo preteklo delo kaže na sodelovanje in povezovanje izvajalcev socialno varstvene dejavnosti na področju socialnega varstva ter pomemben prispevek k razvoju strokovnega dela na področju socialnega varstva, vključujoč razvoj laičnega in prostovoljnega dela ob sodelovanju s strokovno javnostjo na področju socialnega varstva, k čemer se zavezuje tudi v prihodnje.
Ima izkušnje z delom v Državnem svetu, kjer se je v treh mandatih redno udeleževal vseh sej, resno preučeval obravnavano gradivo, v sodelovanju s področnimi organizacijami in Socialno zbornico Slovenije pa pripravil tudi celo vrsto pobud, konkretnih predlogov za dopolnitev sistemske zakonodaje, postavljal vprašanja o aktualnih zadevah in vedno zagovarjal stališča v korist ohranjanja in razvoja socialne države, kar bo nedvomno delal tudi v sledečem mandatu.

Pri tem se zavzema se za ohranjevanje, nadaljnji razvoj oziroma smiselno modifikacijo socialne države, kateri je Republika Slovenije zavezana po določilu 2. člena ustave. Zaradi finančne krize v preteklih letih, ko so se krčile številne socialne pravice raznovrstnih družbenih skupin, bo dodatne napore vlagal tudi v to, da se te pravice ne samo ohranijo, temveč povrnejo, saj mnogim predstavljajo tisto socialno varnost, ki jim omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb in s tem osnovno kvaliteto življenja.

Ima aktiven odnos do specifičnih potreb različnih socialno ogroženih in diskriminiranih skupin prebivalstva, ki so iz teh ali onih razlogov odrinjeni na družbeno obrobje. Ker pa je tudi kvaliteta življenja navedenih kategorij prebivalstva odvisna od ekonomske in tudi sicer družbene učinkovitosti najbolj produktivnega dela prebivalstva, ima pozitivni odnos prav tako do splošne regulacije delovnih pogojev za ekonomsko in socialno življenje celotnega prebivalstva, saj ni vseeno, kako je poskrbljeno za otroško varstvo, kakšne življenjske pogoje imajo mlade družine in ali je ekonomska oziroma socialna regulativa spodbudna za rojevanje otrok.

Podpira razvoj socialnega dela z stališčem, da učinkovita socialna politika nima samo humanističnega naboja, temveč je hkrati tudi produkcijski faktor, ki omogoča višjo usposobljenost naše države za tekmovalnost na ekonomskih in drugih področjih v evropskih in širših mednarodnih prostorih.