Ljubljana, 14. september 2017 – Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, na seji Sveta FIHO zaradi zaščite interesov slovenskih invalidov in poseganja v avtonomijo civilne družbe začasno niso dali soglasja k finančnemu načrtu FIHO za leto 2018.

Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo prek 118.000 slovenskih invalidov in več kot 99% uporabnikov posebnih socialnih programov FIHO, že od maja letos poizkušajo vzpostaviti dialog, ki je temelj delovanja FIHO, ob predpostavki avtonomije invalidskih in humanitarnih organizacij. Za nemoteno delovanje je potrebno vzpostaviti organe fundacije, pri čemer je legitimna pravica večinskih predstavnikov invalidov, da so vključeni v delovanje fundacije in njeno delo v skladu s stopnjo reprezentativnosti, ki jo odraža tudi število članov sveta. Slednje poizkušajo posamezni člani sveta imenovani s strani Vlade RS in posamezni člani sveta predstavniki humanitarnih organizacij onemogočiti.

Posegi v avtonomijo in onemogočanje sodelovanja večinskih predstavnikov invalidov kršijo temeljna načela civilne družbe in Konvencijo o pravicah invalidov. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in z njegove strani predlagani člani Sveta FIHO imajo zakonsko dolžnost zastopanja in branjenja  interesov slovenskih invalidov, kar med drugim določa 26. člen Zakona o invalidskih organizacijah in na kar se navezujejo tudi določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije ter pravila fundacije.

Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije si bodo še naprej prizadevali za dialog in normalizacijo stanja ob vključenosti slovenskih invalidov ter zaščiti njihovih interesov.

 

Člani sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, predlagani s strani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije,