Upravne enote so v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji.

Z invalidsko kartico ugodnosti invalidi v državah EU lahko uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Aktualne ugodnosti lahko upravičenci spremljajo na spletni povezavi www.invalidska-kartica.si, kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej je mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se izpiše z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…

Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki poiščejo pod naslovom: “INVALIDSKA KARTICA” pri ponudnikih mobilnih aplikacij (Gooogle Play, App Store).

Do kartice so upravičeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer:
– Invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vsi delovni invalidi – odločba ZPIZ)
– Priznana telesna okvara (odločba ZPIZ o telesni okvari):
o 90% TO zaradi izgube vida
o 70 % TO zaradi izgube sluha
o najmanj 80% TO, če se TO seštevajo in je najnižji odstotek za eno TO vsaj 70%
– Invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
– Priznan status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (sklep ali odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
– Status invalida po Zakonu o vojnih invalidih (odločba upravne enote)
– Pridobljen status po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (odločba centra za socialno delo ali redko ZPIZ)
– Razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (odločba centra za socialno delo na podlagi mnenja komisije za razvrščanje):
o otroci z motnjami v duševnem razvoju
o gluhi otroci
o slepi otroci
o otroci z okvarami, deformacijami ali gibalnimi motnjami, ki se ne morejo izobraževati skupaj z drugimi otroci
– Usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – enako kot prejšnja alineja (odločba Zavoda RS za šolstvo)
– Gluhoslepi – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. Ali 5. Kategorija slepote in slabovidnosti (izvid zdravnika – enako kot za tehnične pripomočke)
– Pridobljen status invalida po predpisih drugih držav članic EU

Upravičenci z izdajo kartice nimajo dodatnih stroškov, razen fotografije, ki jo prinesejo na upravno enoto (format fotografije za osebno izkaznico).