Aktualni projekt: Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi bo prispeval k zmanjševanju tveganja revščine invalidov. Projektne aktivnosti bodo spodbudile aktivno in enako vključevanje invalidov v družbo s strokovnim preverjanjem ter omogočanjem fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov ugodnosti ter z njihovim ozaveščanjem in izobraževanjem o tem. Projekt nadgrajuje v letih 2016 in 2017 izvedeni pilotni projekt EU kartica ugodnosti za invalide, ki so ga v partnerstvu izvajali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.

V okviru projekta bodo izvedeni seminarji za ozaveščanje in izobraževanje ponudnikov ugodnosti o fizični in spletni dostopnosti, o potrebah in uporabniških navadah ljudi z različnimi invalidnostmi, kaj in kako lahko sami pripomorejo k večji dostopnosti svoje ponudbe storitev, izdelkov in dejavnosti – fizične in spletne oziroma digitalne. Tako se bodo lahko sami v veliki meri približali še neizkoriščenemu trgu potrošnikov z različnimi invalidnostmi. To bo močno pripomoglo k večji socialni vključenosti invalidov – imetnikov kartice ter privabilo tudi potencialne imetnike.

Po drugi plati je velik izziv privabiti in k uporabi kartice spodbuditi invalide, saj imajo mnogi med njimi slabe izkušnje s projekti za socialno vključevanje, ki redko prinesejo trajnostne rezultate, ki bi jih opazili v svojem vsakdanjiku. Zato bo potrebno okrepiti zaupanje uporabnikov s ciljno naravnanim intenzivnim ozaveščanjem in informiranjem, ki bo potekalo po mreži članic NSIOS.
Ob tem bomo krepili zaupanje s seminarji za imetnike in potencialne imetnike kartice ugodnosti – ti bodo obveščeni o načinu uporabe, posameznih ponudnikih in možnostih, ki jim jih ponuja kartica, prav tako pa bodo informirani o tem, da so tudi oni tisti, ki morajo ponudnike opozoriti na nedostopnost njihovih storitev, produktov ali objektov – zato bodo obveščeni, da lahko kot imetniki kartice ugodnosti tudi sami ocenijo ponudbo in dostopnost kateregakoli ponudnika in svojo oceno oddajo v temu namenjeni rubriki na spletni strani EU kartice ugodnosti in tako obvestijo ponudnika kot tudi skupnost ostalih imetnikov kartice.

V okviru projekta bo projektni partner Urbanistični inštitut Republike Slovenije izvedel strokovne ocene dostopnosti objektov ponudnikov ugodnosti na terenu. To izvaja s terenskimi sodelavci – ljudmi z različnimi invalidnostmi ter strokovnjaki s področja urbanizma in arhitekture. Ti bodo popisali nedostopne in dostopne elemente v objektu ponudnika, podatki o tem pa bodo objavljeni na spletni strani pri posameznem ponudniku. Tako bodo lahko imetniki kartice vnaprej preverili stanje in dostopnost posameznega ponudnika ugodnosti in se na podlagi tega odločili, če bodo koristili ugodnosti oziroma njegove storitve kot potrošniki.

Projekt je skladen in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«. Projekt je skladen tudi z evropskimi direktivami: Direktivo o dostopnosti blaga in storitev in uredbami ter z Evropsko strategijo o pravicah invalidov 2021-2030 , ki eksplicitno omenja EU kartico ugodnosti za invalide in pomembnost vzajemnega priznavanja ugodnosti za ciljne skupine.

Namen projekta: s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na povečevanje socialne vključenosti ciljnih skupin invalidov prek večje dostopnosti in dosegljivosti proizvodov ter storitev.

Vrednost projekta: največ 399.628,32 EUR (z besedo: tristo devetindevetdeset tisoč šeststo osemindvajset evrov in dvaintrideset centov) za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov operacije po pogodbi.

Cilji projekta:

• nadgradnja in vzpostavitev ustrezno dostopnega spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide v skladu s priporočili WCAG 2.1, vsaj na stopnji skladnosti AA;
• povečanje števila ponudnikov ugodnosti in povečanje števila imetnikov EU kartice ugodnosti za invalide;
• strokovna analiza fizične dostopnosti objektov ponudnikov ugodnosti, ki predstavlja vsebinsko nadgradnjo pilotnega projekta, saj te aktivnosti doslej še niso bile izvajane.

Projekt »Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti«« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Časovnica projekta: 1.7.2021 do 31.12.2022.

 

JAVNI RAZPIS:

V okviru projekta objavljamo javni razpis za nadgradnjo in vzpostavitev spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide ter za konceptualizacijo in strokovno izvedbo seminarjev za imetnike EU kartice ugodnosti in za ponudnike ugodnosti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO 02-231/2021

Predmet javnega naročila:
• Nadgradnja in vzpostavitev ustrezno dostopnega spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide
ter
• Konceptualizacija in strokovna izvedba seminarjev za imetnike EU kartice ugodnosti in za ponudnike ugodnosti

Rok za oddajo vloge: 7. november 2021

Priloge (3):

Projekt:
IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI