Datum objave javnega natečaja: 6.10.2021

 

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana, objavlja

 

javni natečaj za položaj GLAVNI TAJNIK NACIONALNEGA SVETA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE (v nadaljevanju: NSIOS)

 

I.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

–           da je državljan Republike Slovenije;

–           da ima specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),

–           najmanj 5 let delovnih izkušenj;

–           znanje uradnega jezika;

–           vozniški izpit B kategorije;

–           osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika;

–           da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

–           da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:

–           vodstvene izkušnje;

–           strokovni izpit s področju socialnega varstva;

–           višja raven znanja angleškega ali nemškega jezika.

Okvirna vsebina dela:

–           usmerjanje poslovanja NSIOS;

–           vodenje administrativno – tehničnih zadev NSIOS;

–           sodelovanje s predsednikom NSIOS in člani predsedstva pri pripravi gradiv za seje zbora članic ter pri usmerjanju celotnega delovanja NSIOS;

–           oblikovanje predlogov vsebin za delovanje NSIOS;

–           skupaj s predsednikom organizira in vodi delo stalno in občasno zaposlenih v strokovni službi ter prostovoljnih sodelavcev, ki opravljajo namenske naloge za NSIOS;

–           proučevanje področne zakonodaje in drugih predpisov, ki uravnavajo človekove pravice in enake možnosti invalidov kakor tudi družbeni položaj invalidskih organizacij in NSIOS ter pripravlja predloge za njihov razvoj;

–           skrb za povezano delovanje organov NSIOS;

–           skrb za obveščanje javnosti in članic NSIOS;

–           usklajevanje sodelovanja NSIOS z državnimi, družbenimi in drugimi institucijami;

–           izvajanje mednarodnega sodelovanja ter vključevanje in usklajevanje dela NSIOS v domačih in mednarodnih projektih;

–           opravljanje drugih nalog v skladu s statutom NSIOS in pooblastili organov NSIOS.

 

II.

Prijava kandidata mora vsebovati:

  1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo zlasti razvidne delovne ter morebitne vodstvene izkušnje.
  2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
  3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
  4. Kandidat naj prijavi predloži vizijo prednostnih nalog in razvoja NSIOS v mandatnem obdobju.

Vizija naj bo napisana na najmanj dveh in največ petih straneh v A4 formatu. Iz vizije mora biti razvidno, da je plod lastnega razmišljanja kandidata.

Vizija mora biti sestavljena iz naslednjih delov:

  • poslanstvo NSIOS: kratka predstavitev vloge, položaja in poslanstva NSIOS;
  • vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju NSIOS v mandatnem obdobju, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le teh;
  • okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresničitev predlagane vizije z utemeljitvijo razlogov za posamezno zastavljeno časovno razdobje, torej z opredelitvijo korakov, potrebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, ki bi NSIOS približalo zastavljeni viziji ter finančne, kadrovske in druge posledice predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpostavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo;
  • morebitne zakonske spremembe, ki bi bile potrebne za uresničitev vizije.

 

III.

Za delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

 

IV.

Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje NSIOS, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokumentacije ter po potrebi na podlagi razgovora s kandidati.

 

V.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z imenovanim kandidatom, se v skladu s 74. členom Zakona o delovnih razmerjih sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Položaj bo opravljal v nazivu »Glavni tajnik« na sedežu NSIOS v Ljubljani, Linhartova 1.

 

VI.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: “Za javni natečaj – Glavni tajnik NSIOS” na naslov: NSIOS, Linhartova 1, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni, pri čemer se za začetek roka vzame prvi naslednji dan po objavi javnega natečaja.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@nsios.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Vloga, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem NSIOS. Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), tako da je možno izkazati dan odpreme, šteje dan oddaje na pošto za dan, ko je organ prejel vlogo, ne glede na to, ali je dan izteka roka sobota, nedelja, praznik ali drug z zakonom določen prost dan.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega natečaja in delovnim področjem se lahko kandidati obrnejo na NSIOS, el. pošta: info@nsios.si ali na tel. št. 01 472 05 11.

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Borut Sever

Predsednik NSIOS