Začela je veljati sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki ponovno omogoča pravico do invalidnine za telesno okvaro tudi tistim zavarovancem, katerih invalidnost ne izhaja iz dela.

Navedena sprememba, ki bo neposredno pomagala več kot 15.000 slovenskim invalidom, je posledica večletnih prizadevanj, potem ko je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta 2013 uvedla diskriminatorno omejitev, da pripada pravica do invalidnine za telesno okvaro samo tistim, katerih invalidnost izhaja iz dela. Zakon je predvidel, da bo država v roku dveh let to področje uredila, vendar kljub našem in opozarjanju drugih deležnikov do tega ni prišlo. Zato smo v sodelovanju z Državnim svetom in državnim svetnikom Danijelom Kastelicem, ki je nosilec pobude, predlagali, da se do priprave nove zakonodaje področje uredi, kot je bilo do leta 2013. Pri tem smo dosegli soglasno podporo tako Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta RS, kakor tudi Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS. Nato je bil predlog 13. julija 2021 sprejet tudi v Državnem zboru RS.

Zahtevo za priznanje pravice lahko vloži osebni zdravnik ali upravičenec sam (ter njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, pri čemer se zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik – če ta ni predložena v originalu) pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija ZPIZ, na podlagi česar zavod z odločbo odloči o pravici). Rok za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je štiri mesece od dneva uvedbe postopka.

Invalidnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.