V obravnavi sta predloga pravilnikov, ki urejata seznam in izhodišča za cenovne standarde ter cene pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog PRAVILNIKA o seznamu medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ureja vsebino seznama medicinskih pripomočkov, ter merila in postopek za uvrstitev pripomočkov na seznam. Pravilnik določa, da seznam vsebuje podatke o vrstah medicinskih pripomočkov in podatke o pripomočkih (seznam ne vsebuje pripomočkov, ki so po predhodni potrditvi zavoda funkcionalno ustreznejši od uvrščenih in medicinskih pripomočkov, ki so izdelani za posamezno osebo). V nadaljevanju določa način za uvrstitev pripomočkov na seznam in način za njihovo izločitev. Pobudo za uvrstitev pripomočka daje proizvajalec, oziroma zastopnik proizvajalca, pobudo za izločitev pripomočka s seznama, pa lahko med drugimi daje tudi združenje zavarovanih oseb – pod določenimi pogoji tudi invalidska organizacija. Postopke vodijo in izvajajo službe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter komisija za presojo osnovnih zahtev kakovosti in komisija za presojo mnenja, ki ugotavljata izpolnjevanje osnovnih zahtev kakovosti pripomočka.

 

Sestavo, postopek imenovanja, organizacijo in način dela strokovnih komisij določi upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Predlog PRAVILNIKA o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pa ureja izhodišča za cenovne standarde posameznih vrst medicinskih pripomočkov. Pravilnik določa izhodišča, ki se upoštevajo pri določitvi cenovnih standardov, določitvi najvišjih priznanih cen, določitvi cenovnih standardov v primerih izposoje, določitvi dnevnih izposojnin, dogovoru o pogodbenih cenah za pripomočke, ki se prilagodijo za zavarovano osebo, dogovoru o ceni funkcionalno ustreznega pripomočka in določitvi cene, ter dogovoru o ceni pripomočka, ki je izjemoma odobren. Pri tem pravilnik določa na kakšen način in s katerimi postavkami se določajo izhodišča (stroški materiala, stroški dela, stroški vzdrževanja, stroški prometa na drobno, DDV,…). Pravilnik določa tudi način spremembe standardov in cen, kakor tudi, da Zavod v dveh letih od vsakokratne uveljavitve cenovnih standardov in cen, te na novo določi na podlagi izhodišč iz tega pravilnika.

Zavod se, ob upoštevanju navedenega, pri določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in cene pripomočkov, ki se zagotavljajo z izdajo ali se zagotavljajo v izposojo in o pogodbenih cenah za pripomočke pogaja s proizvajalci oziroma njihovimi zastopniki.

Predloga upoštevata specifiko medicinskih pripomočkov pri težavah z odvajanjem seča, pri umetno izpeljanem črevesju in pri zdravljenju sladkorne bolezni (7. člen prvega in 4. člen drugega pravilnika).

Oba pravilnika tudi določata posebna obravnavo medicinskih pripomočkov, ki so izdelani za posamezno zavarovano osebo, funkcionalno ustreznih pripomočkov ter serijsko izdelanih pripomočkov, ki se bodo individualno prilagajali za določeno osebo.

Pravilnika bo sprejemala Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Borut Sever, univ. dipl. iur

Paris