V pripravi je predlog Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki naj bi nadomestil Zakon o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (ZLDUVCP, Uradni list RS št. 57/2008), ki v nadaljevanju ureja tudi oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov. Bistvene novosti predlog zakona, ki vam ga pošiljam v priponki, se nanašajo predvsem na uvedbo nove dajatve za odjavljena vozila, posamezne spremembe pa so predvidene tudi na področju oprostitve plačila.

 

V predlogu zakona je oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov obravnavana v 9. členu (veljavni zakon v 7. členu) in ohranja štiri skupine upravičencev:

1osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80 % telesna okvara ali 80 % vojna invalidnost, ter osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60 % telesna okvara ali 60 % vojna invalidnost;

2osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;

3osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in

4otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Novost, ki jo prinaša predlog je, da se ukinja razlikovanje med osebnimi vozili z avtomatskim in ročnim menjalnikom, ter pripadajočo delovno prostornino motorja (sedanja ureditev – oprostitev se lahko uveljavlja za osebna vozila z ročnim menjalnikom z bencinskim motorjem do vključno 1.800 ccm in dizelskim motorjem do vključno 1.900 ccm, ter z bencinskim motorjem z avtomatskim menjalnikom do vključno 2.000 ccm in dizelskim motorjem do vključno 2.200 ccm), kar se nadomesti z enotno omejitvijo moči motorja za osebna vozila do vključno 130 kW.

Paris

Paris

Predlog usklajuje kategorije invalidov z Zakonom o davku na motorna vozila. Predlaga se sprememba dikcije »otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju« v »otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo«, kar je povezano s priznanjem pravice do oprostitve. Predlog spremembe ne omogoča več oprostitev plačila na podlagi potrdila zdravstvenega doma, oziroma pravne ali fizične osebe s koncesijo za opravljanje specialistične pediatrične dejavnosti, temveč le na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Predlog pri uveljavljanju pravice pri upravičencih spreminjajo dikcijo »poslovno nesposobni polnoletni upravičenci« v »upravičenci z odvzeto poslovno sposobnostjo« in dodaja »upravičence s podaljšano roditeljsko pravico«. Predlog zakona natančneje določa, da oprostitev plačila letne dajatve uveljavljajo starši, starš ali skrbnik pri katerem upravičenec prebiva.

V nadaljevanju pri oprostitvi plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov – upravičencev po tem zakonu, ki jih uveljavljajo invalidske organizacije, ni več omejitve, da mora biti le to prirejeno za prevoz invalida na invalidskem vozičku.

Predlog Zakon o dajatvah za motorna vozila je v obravnavi na Vladi Republike Slovenije, ki naj bi ga predlagala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.