V javni razpravi je predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, na katerega lahko podamo pripombe do 19. 3. 2017. Predlog zakona regulira materijo iz večih predpisov, predvsem veljavnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer je njegova struktura zasnovana na novo.
Zakon določa vrste in obseg vseh pravic, tako imenovane košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja: zdravstvene storitve, zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, medicinski pripomočki in drugi pripomočki za zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, spremstvo, sobivanje, zdravljenje v tujini, denarne dajatve, nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, potni stroški, prevozni stroški, stroški prehrane in stroški nastanitve; zavarovane osebe; status ZZZS; pogodbene odnose med ZZZS in izvajalci; ter financiranje.
Zadeve vezane na vse zavarovance so predvsem ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba nove obvezne dajatve – zdravstvenega nadomestila v katere bodo v sedem plačilnih razredov razvrščeni državljani glede na bruto dohodek: najvišji razred (nad 500 odstotkov povprečne plače) bo plačeval 75 evrov, tisti z minimalno plačo bodo plačevali 20 evrov. Zmanjšuje se število različnih prispevnih stopenj, in sicer bodo prispevne stopnje v skladu s predlogom zakona le 3, prispevek zavarovanca za zavarovanje za poškodbo in bolezen po stopnji 6,36 %, prispevek delodajalca za zavarovanje za poškodbo in bolezen po stopnji 6,56% in prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %. Uvaja se časovna omejitev pravice do denarnega nadomestila oz. bolniške neprekinjeno največ 12 mesecev (ali s prekinitvami v 2 letih največ 18 mesecev), po tem obdobju se izvede postopek invalidske ali pokojninske upokojitve. Določen je minimalni znesek bolniške (80 % minimalne plače) ter maksimalni znesek – 2,5 kratnik povprečne plače v RS v preteklem koledarskem letu.
Zdravstvenega nadomestila ne bodo plačevali otroci in osebe, ki prejemajo nadomestilo po zakonu o telesno in duševno prizadetih odraslih oseb. Osebam, ki so upravičene do denarne socialne pomoči obveznost plačila zdravstvenega nadomestila krije država. Nadomestilo bodo plačevali tudi upokojenci v skladu z lestvico iz zakona (osnova za določitev zneska zdravstvenega nadomestila je letni dohodek upokojenca, ki vključuje njegove dohodke, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, štejejo za dohodke in niso oproščeni dohodnine).
S predlogom zakona se omejuje zavarovanje partnerjev (zavarovančev zakonec, zunajzakonski partner, partner iz partnerske zveze in partner iz nesklenjene partnerske zveze) kot družinskih članov. Kot družinski član se bo glede na predlog zakona zavaroval le partner, ki varuje in vzgaja otroka do vstopa v prvi razred osnovne šole, varuje in vzgaja invalidnega otroka – brez omejitve starosti, je vpisana v evidenco brezposelnih oseb ali je nezmožna za delo (šteje se, da je nezmožna, če je starejša od 65 let ali ima odločbo pristojnega organa o nezmožnosti za delo).
Predlog zakona ohranja sofinanciranje invalidskih organizacij na področju zdravja, kakor tudi financiranje posebnih pravice, ki niso vključene v obvezno zavarovanje, v skladu s predpisi, ki urejajo pravice vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne, vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn iz proračuna; ne omenja pa več posameznih kategorij invalidov in njihovih potreb, na primer izostale so določbe kot je zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze; celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne zdravstvene organizacije, popolne ali zelo težke okvare sluha po Mednarodni klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti Svetovne zdravstvene organizacije (1980), cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov,… V zakonu ni pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje za obvladovanje bolezni oziroma stanja ter zdravstvena letovanja otrok in šolarjev, ohranja le rehabilitacijo in zdraviliška zdravljenja za primere, ko je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.
Predlog temelji predvsem na medicinskih podlagah in iz zakona izloča vse druge vsebine in pripomočke, ki naj v bodoče ne bi bile več v breme zdravstvene zavarovalnice, temveč naj bi šle v breme proračuna, kar naj bi se uredilo z drugimi predpisi (na primer zagotavljanje psa vodiča slepih, predvajalnika zvočnih zapisov, Brajevega pisalnega stroja, Brajeve vrstice, bele palice za slepe in ultrazvočne palice se zagotavljajo iz državnega proračuna), v zdravstveni košarici ne bo več socialnih storitev, kot na primer zagotavljanje socialne nege pri izvajalcih v okviru neakutne bolnišnične obravnave, ki predstavlja obliko bolnišničnega zdravljenja po zaključeni akutni bolnišnični obravnavi, ko iz socialnih razlogov ni možen odpust zavarovane osebe v domače okolje ali ni več možna nega v domačem okolju; oskrbni dnevi bolnišničnega zdravljenja, ko niso bile opravljene nobene zdravstvene storitve ali so bile opravljene zdravstvene storitve, ki bi jih bilo mogoče opraviti izven bolnišničnega zdravljenja;…
Spreminja se struktura upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po novem ga bo upravljal Generalni direktor in Svet, ki bo imel 9 članov, od tega 1 predstavnika invalidov.

Naprošamo da pregledate celoten predlog zakona in nam pošljete vaše pripombe in komentarje, v nadaljevanju pa za lažji pregled navajamo nekatere člene in poglavja:
5. člen – finančne obveznosti Republike Slovenije (21. točka);
6. člen – naloge lokalnih skupnosti;
8. člen – zdravstveno zavarovanje (4. točka);
III. Poglavje – obvezno zavarovane osebe (členi 10.-25.);
16. člen – uživalci pravic;
24. člen – otrok kot družinski član;
25. člen – partner kot družinski član;
V. poglavje – pravice iz obveznega zavarovanja (členi 42.-44.);
45. člen – izločene zdravstvene storitve;
46. člen – obseg pravice do zdravstvenih storitev;
47. člen – preventivne zdravstvene storitve in programi za krepitev zdravja;
Pravica do medicinske rehabilitacije in postopek njenega uveljavljanja (členi 70.-71.);
Pravica do zdraviliškega zdravljenja (členi 72.-80.);
73. člen – zdravstvena stanja;
Pravica do zdravstvene nege in postopek njenega uveljavljanja (členi 81.-83.);
82. člen – pravica do zdravstvene nege:
Pravica do paliativne oskrbe in postopek njene uveljavitve (členi 84.-85.);
Pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili ter postopek njene uveljavitve (členi 86.-89.);
86. člen – prevoz z reševalnimi in drugimi vozili;
Izjemna odobritev zdravstvene storitve (členi 90.-91.);
99. člen – zdravila in živila v okviru zdravstvene storitve;
Izjemna odobritev zdravila in živila (členi 100.-101.);
Medicinski in drugi pripomočki (103.-106.);
Izjemna odobritev medicinskih in drugih pripomočkov (členi 107.-108.);
Pravica do sobivanja (členi 109.-111.);
Pravica do spremstva (členi 112.-114.);
Pravica do denarnega nadomestila in postopek njene uveljavitve (členi 115.-140.);
117. člen – trajnejša nezmožnost za delo;
118. člen – trajanje začasne zadržanosti od dela zaradi nege ali sobivanja;
Pravica do povračila potnih stroškov (členi 141.-146.);
159. člen – načrtovano zdravljenje v tujini zaradi preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe ali razumnega časa;
Zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (členi 170.-174.);
187. člen – stopnje za plačilo prispevka;
188. člen – zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca;
190. člen – zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev;
Zdravstveno nadomestilo (členi 194.-199.);
196. člen – zavezanec za plačilo zdravstvenega nadomestila;
206. člen – naloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
211. člen – sestava sveta Zavoda;
Pogoji za zagotavljanje medicinskih in drugih pripomočkov (členi 233.-237.);
Vključitev zdravil v sistem obveznega zavarovanja (členi 238.-267.);
Vključitev živil v sistem obveznega zavarovanja (členi 268.-287.);
IX. Poglavje – organi in postopek uveljavljanja pravic (členi 290.-193.);
290. člen – pristojnost imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije;
291. člen – pristojnost območne enote in Direkcije Zavoda;
310. člen – zbirka podatkov zavarovanih oseb;
315. člen – zbirka podatkov o pravicah zavarovanih oseb;
332. člen – uskladitev določb o zavarovanih osebah;
332. člen – uskladitev določb o zavarovanih osebah;
359. člen – uporaba doslej veljavnih predpisov in sprejem predpisa za tehnične pripomočke.

Glede na navedeno, predlagamo da bi bile naše pripombe vezane na umestitev pravic zdravstvenega varstva invalidov v pravice obveznega zavarovanja in navedbe invalidov v posameznih določbah (npr. v 46. in 47. člen), na manjši nabor izločenih zdravstvenih storitev (45. člen), na nabor medicinskih in drugih pripomočkov (103. člen), širitev nabora upravičencev do sobivanja in spremstva (109. in 110. člen), opredeliti se moramo do časovne omejitve zadržanosti od dela (116. člen), morda razširiti nabor zavezancev za zdravstveno nadomestilo, ki so oproščene plačila nadomestila (196. člen), vključitev obnovitvene rehabilitacije invalidov (novo podpoglavje, npr. 2.7, omemba v drugih členih), dva predstavnikov invalidov v svetu zavoda (211. člen), opredeliti se moramo do predloga 359. člena in na vaša druga stališča.