COVID-19 – Poziv k ukrepom, ki bodo vključujoči tudi za invalide
Glede na nesorazmerne učinke pandemije za invalide, smo evropske invalidske organizacije skupaj s svojimi člani in uporabniki glede na njihove prioritete pripravile nabor priporočil za odločevalce in oblikovalce politik. Namen priporočil je nasloviti trenutna tveganja za invalide. Invalidi se srečujejo z enakimi tveganji kot ostala populacija, ki pa se povečajo z drugimi dejavniki: motnje pri storitvah in podpori, predhodna zdravstvena stanja, ki jih izpostavljajo večji stopnji tveganja resne bolezni ali smrti, izključenost iz javnozdravstvenih informacij in iz zagotavljanja zdravstvenih storitev večinski populaciji, nesorazmerno bolj bivajo v institucijah.
Dostopnost javnozdravstvenih sporočil
Vsaka oseba ima pravico do takojšnjih in natačnih informacij o epidemiji in napotkih za njihova in ravnanja njihovih družin. To vključuje:
• zagotavljanje alternativnih in dostopnih metod dostopanja do splošnih informacij, ni se dovolk zanašati na spletišča (avtomatski odzivniki, video, letaki, etc.);
• zagotavljanje tolmačenja v znakovni jezik in podnaslavljanja;
• informacije dostopne v preprostem jeziku in lahko berljivi obliki;
• dostopne digitalne vsebine;
• potrebno je urediti, da bodo telefonske številke in drugi viri javnozdravstvenih informacij dostopni vsem, vključno s tolmačenjem na daljavo za gluhe in naglušne.
To se nanaša na vse javne in zasebne vire informacij vključno z državnimi in lokalnimi mediji (v živo in v posnetkih) ter na zdravstvene storitve. Uporabna so lahko tudi posebna spletišča s pogosto zastavljenimi vprašanji za invalide in njihove družine.
Dostopne, vključujoče, higienične zdravstvene storitve, namestitve in drugi prostori
• bolnišnice in drugi prostori namenjeni karanteni morajo biti dostopni invalidom, to velja tudi na dostopnost informacij;
• zdravstveni delavci naj bodo seznanjeni s posebnimi tveganji, s katerimi se soočajo osebe s predobstoječimi zdravstvenimi stanji, zaradi katerih so posebej dovzetne za respiratorne motnje. Za vse vhode v zdravstvene objekte (vključno s tistimi, ko so bili določeni kot stranski vhodi in kjer je vstop dejansko edino možen) morajo veljati enaki higienski protokoli kot za vse druge. To vključuje čiščenje klančin, invalidskih dvigal in drugih sredstev za dostopnost;
• sterilizatorji in drugi higienski materiali naj bodo enako na voljo invalidom. Nahajajo naj se na dostopnem mestu, informacija v dostopni obliki naj napotuje na njihovo lokacijo, dostopen naj bo mehanizem za uporabo.
Vlagajmo v zagotavljanje storitev in podpore – Krepitev ključnih storitev zahteva evropsko solidarnost
Zdravstveni in sistemi socialne oskrbe so nezadostno financirani v celi EU. Ključna in nujna so vlaganja v te storitve, da se zagotovi kritje povečanih stroškov povezanih s to krizo, vključno z zdravili, zaščitnim materialom in nadurami osebja na način, ki bo vključujoč za vse prizadete državljane.
Sodelovanje z invalidskimi organizacijami
Invalidi, prek svojih organizacij, so najbolj poklicani, da državo seznanijo s specifičnimi potrebami in najbolj primernimi rešitvami pri zagotavljanju dostopnih in vključujočih rešitev.
Vse aktivnosti omejevanja in upočasnjevanja širjenja okužbe s COVID-19 (in ne le tiste neposredno povezane z vključevanjem invalidov) se morajo načrtovati in izvajati s polnim sodelovanjem invalidskih organizacij – to velja za ukrepe v skupnosti, tiste na ravni celotne populacije in posamične rešitve.
Zagotavljanje, da marginalizirane in izolirane osebe ne ostanejo brez ključnih dobrin, podpore in človeškega stika
Ko so obiski institucij za bivanje in oskrbo prepovedani in je priporočena socialna distanca, so med najbolj prizadetimi tisti, ki so že sicer bolj izolirani. Nikogar ne smemo pustiti brez podpore, hrane in ključnih storitev. Načrtovalci morajo zagotoviti, da ne bomo na nikogar pozabili.
Podporne mreže in tehnični ter medicinski pripomočki
Na voljo morajo biti finančni viri in praktične rešitve, da začasna izguba oseb v njihovi podporni mreži (vključno z osebnimi asistenti, družino, izvajalci storitev) zaradi bolezni ali posrednih učinkov COVID-19 ne bo negativno vplivala na invalide.
Prav tako morajo biti med prioritetami storitve zagotavljanja in popravil ključnih medicinskih in tehničnih pripomočkov.
Zaščita dohodka
V številnih državah prihaja do radikalnih posegov v javne storitve, vključno z zapiranjem šol, dnevnih in rehabilitacijskih centrov in vrtcev. Ključno je, da vsi, ki so prisiljeni zapustiti delovno mesto, da skrbijo za svoje družinske člane, v tem obdobju še naprej prejemajo sprejemljiv dohodek.
Zagotavljanje spoštljivega in nediskriminatornega sporočanja o javnem zdravju
Številne osebe z predhodnimi zdravstvenimi težavami, starejši in osebe s kompleksnimi potrebami so bolj izpostavljene tveganju zdravstvenih zapletov zaradi COVID-19. Ne glede na to mora biti javno sporočanje o tem spoštljivo in brez predsodkov, izogibati se mora diskriminatornemu potecialu kateregakoli dela prebivalstva zaradi starosti ali invalidnosti.