Aktualni projekt: Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti

 

Projekt bo prispeval k večji socialni vključenosti oseb z različnimi oblikami invalidnosti, z ugodnostmi bo prispeval k zmanjševanju tveganja revščine invalidov. Projektne aktivnosti bodo spodbudile aktivno in enako vključevanje invalidov v družbo s strokovnim preverjanjem ter omogočanjem fizične in digitalne dostopnosti ponudnikov ugodnosti ter z njihovim ozaveščanjem in izobraževanjem o tem. Projekt nadgrajuje v letih 2016 in 2017 izvedeni pilotni projekt EU kartica ugodnosti za invalide, ki so ga v partnerstvu izvajali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za javno upravo in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.

 

V okviru projekta bodo izvedeni seminarji za ozaveščanje in izobraževanje ponudnikov ugodnosti o fizični in spletni dostopnosti, o potrebah in uporabniških navadah ljudi z različnimi invalidnostmi, kaj in kako lahko sami pripomorejo k večji dostopnosti svoje ponudbe storitev, izdelkov in dejavnosti – fizične in spletne oziroma digitalne. Tako se bodo lahko sami v veliki meri približali še neizkoriščenemu trgu potrošnikov z različnimi invalidnostmi. To bo močno pripomoglo k večji socialni vključenosti invalidov – imetnikov kartice ter privabilo tudi potencialne imetnike.

 

Po drugi plati je velik izziv privabiti in k uporabi kartice spodbuditi invalide, saj imajo mnogi med njimi slabe izkušnje s projekti za socialno vključevanje, ki redko prinesejo trajnostne rezultate, ki bi jih opazili v svojem vsakdanjiku. Zato bo potrebno okrepiti zaupanje uporabnikov s ciljno naravnanim intenzivnim ozaveščanjem in informiranjem, ki bo potekalo po mreži članic NSIOS.
Ob tem bomo krepili zaupanje s seminarji za imetnike in potencialne imetnike kartice ugodnosti – ti bodo obveščeni o načinu uporabe, posameznih ponudnikih in možnostih, ki jim jih ponuja kartica, prav tako pa bodo informirani o tem, da so tudi oni tisti, ki morajo ponudnike opozoriti na nedostopnost njihovih storitev, produktov ali objektov – zato bodo obveščeni, da lahko kot imetniki kartice ugodnosti tudi sami ocenijo ponudbo in dostopnost kateregakoli ponudnika in svojo oceno oddajo v temu namenjeni rubriki na spletni strani EU kartice ugodnosti in tako obvestijo ponudnika kot tudi skupnost ostalih imetnikov kartice.

 

V okviru projekta bo projektni partner Urbanistični inštitut Republike Slovenije izvedel strokovne ocene dostopnosti objektov ponudnikov ugodnosti na terenu. To izvaja s terenskimi sodelavci – ljudmi z različnimi invalidnostmi ter strokovnjaki s področja urbanizma in arhitekture. Ti bodo popisali nedostopne in dostopne elemente v objektu ponudnika, podatki o tem pa bodo objavljeni na spletni strani pri posameznem ponudniku. Tako bodo lahko imetniki kartice vnaprej preverili stanje in dostopnost posameznega ponudnika ugodnosti in se na podlagi tega odločili, če bodo koristili ugodnosti oziroma njegove storitve kot potrošniki.

 

Projekt je skladen in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«. Projekt je skladen tudi z evropskimi direktivami: Direktivo o dostopnosti blaga in storitev in uredbami ter z Evropsko strategijo o pravicah invalidov 2021-2030 , ki eksplicitno omenja EU kartico ugodnosti za invalide in pomembnost vzajemnega priznavanja ugodnosti za ciljne skupine.

 

Namen projekta: s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na povečevanje socialne vključenosti ciljnih skupin invalidov prek večje dostopnosti in dosegljivosti proizvodov ter storitev.

 

Vrednost projekta: največ 399.628,32 EUR (z besedo: tristo devetindevetdeset tisoč šeststo osemindvajset evrov in dvaintrideset centov) za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov operacije po pogodbi.

 

Cilji projekta:

• nadgradnja in vzpostavitev ustrezno dostopnega spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide v skladu s priporočili WCAG 2.1, vsaj na stopnji skladnosti AA;
• povečanje števila ponudnikov ugodnosti in povečanje števila imetnikov EU kartice ugodnosti za invalide;
• strokovna analiza fizične dostopnosti objektov ponudnikov ugodnosti, ki predstavlja vsebinsko nadgradnjo pilotnega projekta, saj te aktivnosti doslej še niso bile izvajane.

Projekt »Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti«« sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad.

Časovnica projekta: 1.7.2021 do 31.12.2022.

 

JAVNI RAZPIS:

V okviru projekta objavljamo javni razpis za nadgradnjo in vzpostavitev spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide ter za konceptualizacijo in strokovno izvedbo seminarjev za imetnike EU kartice ugodnosti in za ponudnike ugodnosti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO 02-231/2021

Predmet javnega naročila:
• Nadgradnja in vzpostavitev ustrezno dostopnega spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide
ter
• Konceptualizacija in strokovna izvedba seminarjev za imetnike EU kartice ugodnosti in za ponudnike ugodnosti

 

Rok za oddajo vloge: 7. november 2021

Priloge (3):

  • Besedilo javnega naročila
  • Priloga 1_predračun
  • Priloga 2_ ponudba

 

Projekt:
IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI

 

JAVNI RAZPIS:

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) razpisuje evidenčni postopek zbiranja ponudb za obveščanje javnosti za projekt IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI.

 

Predmet evidenčnega postopka je obveščanje javnosti za celotno obdobje projekta IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI.

 

Namen operacije je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na povečanje socialne vključenosti ciljnih skupin invalidov preko večje dostopnosti in dosegljivosti proizvodov in storitev.

 

Izbrani izvajalec bo v okviru prevzetih del moral izvesti:

• Priprava komunikacijskega in promocijskega načrta,
• priprava medijskega načrta in komunikacija z mediji,
• sodelovanje pri produkciji predstavitvenega dogodka,
• promocija projekta na Facebook, Instagram in na Twitterju,
• pošiljanje tedenskih email newsletter-jev za imetnike in za ponudnike
• oblikovanje promocijskih gradiv: digitalne pasice, kartice za družabna omrežja, tiskani in digitalni oglasi, vabila, sporočila za javnost,
• FB, Instagram, Twitter – boostanje oglasov,
• tiskani oglasi: Nedeljski dnevnik, Večer, Dnevnik, Ognjišče, Mladina
• specializirani mediji.

 

Naročnik je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), Linhartova cesta 1, 1000 Ljubljana, ki projekt izvaja skupaj s partnerjem Urbanistični inštitut republike slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana. Razpis je objavljen na internetni strani NSIOS: www.nsios.si.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti, in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

 

Trajanje razpisnih del: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2022

 

Izvajalec mora v skladu z UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ul. EU L 347/320) ter Navodili Organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore Operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 izpolnjevati določila:

 

• o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z Navodili organa upravljanja,
• o hranjenju dokumentacije na operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,
• o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi.

 

Vljudno prosimo, da nam ponudbo posredujete najkasneje do 28.10.2021.

 

Razpis 1:

  • Razpis 1
  • Ponudbeni obrazec 1
  • Ponudbeni predračun 1

 

JAVNI RAZPIS:

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) razpisuje evidenčni postopek zbiranja ponudb za tehnično, vsebinsko in uporabniško nadgradnjo ter vzdrževanje spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide za projekt IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI.

 

Predmet evidenčnega postopka je:

 

– tehnično-programerska, vsebinska in uporabniška (UX) nadgradnja ter vzdrževanje spletnega mesta in mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide za celotno obdobje trajanja projekta IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI BLAGA IN STORITEV ZA INVALIDE Z EVROPSKO KARTICO UGODNOSTI.

– Nadgradnja mobilne aplikacije EU kartice ugodnosti za invalide v skladu s priporočili WCAG 2.1, vsaj na stopnji skladnosti AA: 1.

 

katerega namen je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na povečanje socialne vključenosti ciljnih skupin invalidov preko večje dostopnosti in dosegljivosti proizvodov in storitev.

 

Nadgradnja spletne strani in mobilne aplikacije, vključno z omogočanjem ustrezne dostopnosti, bo potekala na programerski, oblikovni in vsebinski ravni. Spletna stran bo nadgrajena z možnostjo izvajanja ocene ponudnika s strani imetnikov kartice, ki so pri njem že koristili ponujane ugodnosti (nova rubrika). To bo še pripomoglo k informiranju invalidov o kartici ugodnosti in njihovih možnostih. Ostale vsebine bodo obogatene, razširjene in ponujene tudi v znakovnem jeziku in v obliki lahkega branja.

 

Omogočanje spletne dostopnosti temelji na ZDSMA, ki je bil sprejet v slovensko zakonodajo na podlagi Direktive EU o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Ker je to namenjeno predvsem omogočanju dostopanja do digitalnih vsebin za osebe z različnimi oviranostmi, se to še posebej upošteva in realizira pri projektu, kjer so glavna ciljna skupina prav osebe z različnimi invalidnostmi. Dostopnost v tem primeru izpolnjuje 4 osnovna načela, potrebna zato, da lahko uporabnik dostopa in posledično uporabi spletno vsebino:

 

mora jo biti sposoben zaznati, razumeti, z njo operirati ter se z njo povezati tudi preko svoje podporne tehnologije (npr.: bralnik zaslona, ki ga uporabljajo slepi). Za projekt je dostopnost digitalnih uporabniških vmesnikov – spletne strani in mobilne aplikacije ključnega pomena, saj mora omogočati ustrezen dostop za invalide – imetnike kartice z različnimi oblikami invalidnosti. Standardi dostopnosti so se od leta 2017, ko sta bili izdelani prvotna spletna stran oziroma mobilna aplikacija, nadgradili in posodobili, zato je nujno omogočiti aktualno ustrezno raven dostopnosti. Končna stopnja ustrezne ravni dostopnosti bo potrjena s podelitvijo NSIOS certifikata spletne dostopnosti, ki ga je leta 2019 lansiral NSIOS. Certifikat je potrditev, da je bila dostopnost spletišča omogočena s pomočjo strokovnjakov za dostopnost, predvsem pa v sodelovanju z uporabniki z različnimi invalidnostmi, ki spletišče analizirajo in testirajo vmesne prilagoditve glede na svoje uporabniške navade in v skladu z WCAG.

 

Naročnik je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), Linhartova cesta 1, 1000 Ljubljana, ki projekt izvaja skupaj s partnerjem Urbanistični inštitut republike slovenije, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana. Razpis je objavljen na internetni strani NSIOS: www.nsios.si.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti, in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti«, 9.1.3 specifičnega cilja: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«.

 

Trajanje razpisnih del: 1. 12. 2021 – 31. 12. 2022

 

Izvajalec mora v skladu z UREDBO (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Ul. EU L 347/320) ter Navodili Organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore Operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 izpolnjevati določila:

 

• o označevanju operacij, informiranju in obveščanju javnosti skladno z Navodili organa upravljanja,
• o hranjenju dokumentacije na operaciji ter upoštevanju omejitev glede sprememb na operaciji,
• o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom in zagotavljanju ustrezne revizijske sledi.

 

Vljudno prosimo, da nam ponudbo posredujete najkasneje do 6.12.2021.

 

Razpis 2:

  • Razpis 2
  • Ponudbeni obrazec 2
  • Ponudbeni predračun 2

NSIOS

MDDSZ

EU