SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC

I.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je državljan Republike Slovenije;
 • da ima visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:

 • poznavanje področja socialnega in invalidskega varstva
 • poznavanje projektnega dela
 • organizacijske sposobnosti
 • proaktivno razmišljanje
 • izkušnje s PR in marketinga
 • poznavanje urejanja vsebin na internetni strani in socialnih omrežjih
 • samostojnost pri izvajanju nalog

Okvirna vsebina dela:

 • sodelovanje pri oblikovanju predlogov vsebin za delovanje NSIOS;
 • proučevanje področne zakonodaje in drugih predpisov, ki uravnavajo človekove pravice in enake možnosti invalidov kakor tudi družbeni položaj invalidskih organizacij in NSIOS ter pripravlja predloge za njihov razvoj;
 • skrb za obveščanje javnosti in članic NSIOS;
 • sodelovanje v mednarodnem sodelovanju ter vključevanj in usklajevanje dela NSIOS v domačih in mednarodnih projektih;
 • opravljanje drugih nalog v skladu s statutom NSIOS in navodilih nadrejenih.

 

II.

Prijava kandidata mora vsebovati:

 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega naj bodo razvidne delovne izkušnje.
 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

III.

Za delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti.

IV.

Posebna natečajna komisija, ki jo imenuje NSIOS, ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za ta položaj. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokumentacije ter po potrebi na podlagi razgovora s kandidati.

V.

Z izbranim kandidatom, se v skladu s 74. členom Zakona o delovnih razmerjih sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. 

VI.

Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati na naslov: NSIOS, Linhartova 1, Ljubljana, in sicer v roku 7 dni, pri čemer se za začetek roka vzame prvi naslednji dan po objavi razpisa.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@nsios.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Vloga, poslana po elektronski pošti, se šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem NSIOS. Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), tako da je možno izkazati dan odpreme, šteje dan oddaje na pošto za dan, ko je organ prejel vlogo, ne glede na to, ali je dan izteka roka sobota, nedelja, praznik ali drug z zakonom določen prost dan.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom razpisa in delovnim področjem se lahko kandidati obrnejo na NSIOS, el. pošta: info@nsios.si ali na tel. št. 01 472 05 11.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Borut Sever, univ.dipl. iur.

 predsednik NSIOS