Ljubljana, 26. junij 2017 – Predstavniki invalidskih organizacij, ki zastopajo preko 100.000 slovenskih invalidov so zaradi nestrinjanja s podržavljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij zapustili konstitutivno sejo sveta fundacije, v kateri je vodenje prevzel predstavnik Ministrstva za Finance, tudi ob žal presenetljivi podpori humanitarnih organizacij. Država nikakor ne more upravljati ali voditi fundacije na področju civilne družbe. V vsakem primeru pa menimo, da je pravilno oziroma celo da država mora v tem primeru vršiti nadzorstveno funkcijo v skladu z zakonodajo.

Agenda tega dogajanja je odvzeti pomemben del sredstev namenjenih posebnim socialnim programom, predvsem za najtežje invalide. Ministrstvo za finance je že z začasnimi ukrepi za uravnoteženje javnih financ med drugimi z »začasno« uvedbo davka na srečke bistveno zmanjšalo sredstva za omenjene programe, ki jih izvajajo invalidske organizacije, s prevzemom vodenja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s strani predstavnika Ministrstva za finance, pa se negativni trendi in obeti le stopnjujejo.

Posebni socialni programi invalidskih organizacij so med redkimi družbenimi podsistemi, ki delujejo zgledno. Programi so postali nepogrešljiv del invalidskega varstva, pri čemer neodvisne evalvacije kažejo visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, zato so tovrstni eksperimenti in posegi na področju najbolj ranljivih skupin prebivalstva škodljivi in neodgovorni.

S tem je bil izvršen grob poseg v avtonomijo civilne družbe, predvsem pa so bili kršene zaveze naše države, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov, med njimi »Nič o invalidih brez invalidov«, kakor tudi določbe 26. člena Zakona o invalidskih organizacijah.

O “podržavljanju” bomo v nadaljevanju obvestili pristojne v Republiki Sloveniji (Varuh človekovih pravic RS, Vlada RS, pristojna ministrstva in parlamentarne politične stranke), kakor tudi evropsko in mednarodno javnost (Evropski invalidski forum, Evropsko komisijo, Evropski parlament, Svet Evrope, Organizacijo združenih narodov – odbor za pravice invalidov) in druge.

 

“NIČ O INVALIDIH BREZ INVALIDOV!”

Člani Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij: Vinko Bilič, Polona Car, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Aleksandra Rijavec Škerlj in Polona Šmid